Nov 12, 2010

AN ARTICLE WHICH I LIKE RECENTLY

ÎÈØßæÈAáùß‚í ÈNZ ²øáÉÞ¿á Ø¢ØÞøßAÞùáIí. ÎÈØá Õß×ÎßAáKá. ÎÈØßW çÄÞKß, ÎÈØá Öøßψ §BæÈæÏÞæA. ÎÈá×cÎÈØßæa ØCàVÃĵæ{Aáùß‚í ®dÄ ÉùEÞÜᢠÄàøáµÏ߈. ®KÞW ÎÈá×cÈí ÎÈØá ÎÞdÄΈçˆÞ. ²øá ÖøàøÕáÎßçˆ?
ÕàGáç¼ÞÜß, ÎAZ, ¥Õøáæ¿ ÉÀßMí, ³ËßØßçÜÏíAᢠÄßøß‚áÎáU ÈàIÏÞdÄ, ³ËßØßæÜ ç¼ÞÜß, èÕµßGí ÕàGßæÜJßÏÞçÜÞ ÕàIᢠÕàGáµÞøcBZ, ÎA{áæ¿ ®ˆÞAÞøcB{á¢, øÞdÄßÏßW ®ÝáJᢠÕÞÏÈÏá¢. ÎæxÞKᢠºßLßAÞÈß¿ µßGßÏ߈.  ³VAÞÈÞÕÞJ ÕßÇ¢ ºáÎÄܵZ nn ÈßBæÜ ØbLÎÞAßA{Eá.


¦CíØíxà ÎáÄW ®ˆ æøÞ·ÕᢠÎÈØßÈá ÕKÞW ®Lá 溇á¢?ØÙºøcBW ¦ˆÞÕVAᢠ²øáæÉÞæÜ ¥ˆ.  ÈßBæÜ ØíæÈÙßAáµæÏKÄÞY èÆÕÄßÈáæµÞ¿áAX ÉxßÏ ¯xÕᢠȈ ØNÞÈ¢.

No comments: